Zmluvy, faktúry a objednávky 2011

Novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ukladá všetkým povinným subjektom, zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle s účinnosťou od 01. 01. 2011.


Zverejňované dokumenty:


Obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie
a príspevkové organizácie už nebudú zverejňovať objednávky
na
tovary a služby a faktúry za ne do 1000 eur bez DPH. Vyplýva to
z rozhodnutia vlády, ktorá schválila takéto nariadenie.
Zákon nadobudol účinnosť dňa 1. mája 2011.