Základná umelecká škola E. Suchoňa v Pezinku

 
 Orchester

Orchester ZUŠ bol založený v apríli 2009. Cieľom orchestra je oboznámiť našich žiakov s prácou v orchestri, ktorá je náročná no zaujímavá. Žiaci sa v orchestri učia vzájomnej spolupráci, prehlbujú si schopnosť vnímania svojho hrania ako aj vnímania spoluhráča a celého hudobného procesu na pravidelných skúškach 
a vystúpeniach. Orchester ZUŠ vystupoval na Festivale E. Suchoňa v Pezinku, ktorý sa konal 
v októbri 2009, Adventnom koncerte, okresnej prehliadke komorných súborov v Bratislave, Jarnom koncerte ZUŠ a mnohých ďalších. Čaká nás Absolventský koncert, na ktorom vystúpia absolventky ZUŠ ako sólistky orchestra.

Repertoár orchestra je široký, obsahuje skladby W. A. Mozarta, 
J. Haydna, A. Vivaldiho, L. van Beethovena, B. Smetanu, E. Suchoňa 
a mnohých ďalších významných skladateľov vážnej hudby, ale aj skladby iného charakteru, ako je napr. blues. Členmi orchestra sú žiaci od 4. ročníka ZUŠ z triedy p.uč. Záhradníkovej - husle, 
p.uč. Jurášiho - zobcová flauta, plech. dych. nástroje, 
p.uč. Milčikovej - violončelo,
p. uč. Klattovej - flauta, p.uč. Andelovej - klavír, p. uč. Mráza - flauta, klarinet, saxofón, bicie nástroje, ale aj žiaci ostatných nástrojových skupín, ktorí spolupracujú na niektorých skladbách:
speváci p.uč. Rosenbergerovej, akordeón - p.uč. Hutníkovej, 
gitara - p.uč. Slouka, p.uč. Chovanec. Pomoc všetkých spomenutých pedagógov pri práci orchestra je významná. Nápomocní pôsobeniu orchestra sú všetci pedagógovia ZUŠ, vďaka čomu sa snažíme zapojiť do orchestrálnej hry čo najväčšie množstvo žiakov ZUŠ. Kontinuitu fungovania orchestra sa snažíme dosiahnuť zapájaním žiakov, ktorí sú v nižšom ako v 4. ročníku do tkz. „minitalent orchestra“ ZUŠ, s ktorým pripravujeme malé hudobné skladby, primerané veku hudobným znalostiam  
a technickým možnostiam našich najmenších žiakov, 
u ktorých je však veľká snaha a chuť dokázať spoločne interpretovať malé hudobné dielka, ktoré dúfame prinesú veľkú radosť všetkým.


Dirigentom orchestrov je p.uč. Marián Mráz.


 

MENU
Späť

Fotogaléria

Pozvánky

Z histórie

Kontakt

Pedagógovia

Mesto Pezinok

Eugen Suchoň