TALENTOVÉ SKÚŠKY

do ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku pre školský rok 2021/2022

  sa konali

10. a 11. mája 2021 (13,00 – 18,00 h)

v  hlavnej budove, M.R. Štefánika 9, Pezinok

   

     Zoznam prijatých žiakov 2021/2022

   

  

Ponúkame štúdium v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.

Záujemcovia o štúdium musia vypísať elektronickú prihlášku:

 

Postup :

·      Prosíme, aby ste vyplnili iba 1 prihlášku a vybrali si v nej študijné zamerania, o ktoré máte záujem. V prípade ak sa neviete rozhodnúť, ktoré zo študijných zameraní  bude Vaše dieťa navštevovať, napíšte do poznámky Vaše preferencie.

·      Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky si prosíme vyberte konkrétny deň a čas prijímacej skúšky.

·      Prihlášku vypisujte s diakritikou, nakoľko tieto údaje tvoria podklad pre vysvedčenia, protokoly, programy koncertov a  podobne. Na prihlášku napíšte ročník v ZŠ, ktorý bude dieťa navštevovať budúci školský rok.

Prosíme, aby ste prihlášku vypĺňali podľa uvedených pokynov.

 

 

Dôležité upozornenie

Na talentových skúškach prosíme predložiť vytlačenú a podpísanú prihlášku.

V prípade ak nemáte možnosť si prihlášku doma vytlačiť, môžete o to požiadať sekretariát ZUŠ počas konania prijímacích skúšok.

 

Ak sa z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť talentových skúšok v riadnom termíne, môžete do 26. 4. 2021 požiadať o možnosť vykonať skúšku v náhradnom termíne, ktorý Vám bude obratom oznámený na mailovej adrese talentovkyzuspk@gmail.com alebo na telefónnych číslach 0905 979 539 a 0911 233 659 .

TEŠÍME SA NA VÁS !!!

 

Hudobný odbor môžu navštevovať žiaci od 6 rokov (1. ročník ZŠ). 

Na výber je pestrá paleta hudobných nástrojov:

zobcová či priečnu flauta, klarinet, saxofón, trúbka, barytón, klavír, organ, akordeón, keyboard, gitara, elektrická gitara, bicie nástroje, husle, viola, violončelo alebo spev.

Okrem sólovej hry na hudobných nástrojoch majú naši žiaci možnosť pracovať v rôznych zoskupeniach v rámci komornej a súborovej hry, alebo komorného či zborového spevu.

Výsledky svojej práce môžu prezentovať na rôznych koncertoch, súťažiach, kultúrnych podujatiach a festivaloch. Najväčším je Festival Eugena Suchoňa v Pezinku, na ktorom sa stretávajú víťazi národných alebo medzinárodných interpretačných súťaží základných umeleckých škôl Slovenska.

 

Kritériá na prijatie do hudobného odboru:

-vytlieskanie zadaného rytmu /uchádzač opakuje jednoduchý rytmus, ktorý mu učiteľ vytlieska/
-hudobné cítenie / uchádzač podľa klavíra zaspieva (zaintonuje) jednotlivé tóny/
-spev pripravenej piesne

-u starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne, podľa zvoleného nástroja.

 

Podmienkou štúdia na ZUŠ je zakúpenie hudobného nástroja, u klaviristov je potrebný akustický klavír.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tanečný odbor môžu navštevovať deti od 5 rokov. Žiaci majú možnosť venovať sa klasickému tancu, ľudovému tancu, tanečnej gymnastike a scénickému tancu. Aj žiaci tanečného odboru prezentujú svoje umenie na koncertoch, festivaloch či rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach mesta. Najväčšej obľube verejnosti sa tešia dva celovečerné koncerty tanečného odboru vo Veľkej sále Domu kultúry, na ktorých dostanú priestor všetci tanečníci školy.

 

Kritériá na prijatie do tanečného odboru:

-sústredenosť
-koordinácia pohybu; pohybové dispozície
-hudobné cítenie
-tanečný prejav
-pohybová aj verbálna pamäť

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Výtvarný odbor môžu navštevovať žiaci od 6 rokov (1.ročník ZŠ). Čaká na nich pestrá ponuka výtvarných techník, s ktorými budú počas štúdia pracovať. Ťažiskom umeleckého štúdia vo výtvarnom odbore sú klasické výtvarné techniky ako maľba, kresba, grafika, či práca s materiálom, ale žiaci majú možnosť venovať sa aj počítačovej grafike. Práce žiakov výtvarného odboru zdobia interiér aj exteriér školy, skrášľujú a dotvárajú pódium na školských koncertoch, ale môžete ich vidieť aj mimo školy na samostatných výstavách výtvarného odboru v Mestskom múzeu, v Minigalérii domu kultúry, v exteriéri centra mesta alebo napríklad v kaviarni Mlsná Emma. Počas keramických trhov v Pezinku sa pravidelne otvára pre verejnosť „Naša galéria“ v priestoroch školy, kde žiaci vystavujú svoje keramické výrobky. Aj naši výtvarníci sa môžu pochváliť mnohými úspechmi na súťažiach.

 

Na prijímacie skúšky si deti donesú na ukážku svoje domáce práce.

Práca na skúškach trvá približne jeden a pol  hodiny.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kritériá na prijatie do výtvarného odboru:

Veková kategória od 6 – 8 rokov

-kresba a maľba vodovými farbami

-okruh tém: zvieratká, rastliny, ľudia, rozprávkové postavy

 

Veková kategória od 9 - 13 rokov

-kresba ceruzkou, tušom, vodovými farbami

-okruh tém: kresba podľa modelu (hlava človeka, koňa, jednoduché predmety)

Veková kategória od 14 – 16 rokov

-kresba ceruzkou, tušom, vodovými farbami

-okruh tém: kresba podľa modelu (busta, hlava koňa, model, častí tela)

 

Literárno-dramatický odbor môžu navštevovať žiaci od 6 rokov                        (1. ročník ZŠ). Tento odbor bude najlepšou voľbou pre tých, ktorí majú radi umelecké slovo a literatúru, láka ich dramatické umenie či divadlo. Budú sa učiť recitovať, moderovať, tvoriť scenáre, hrať divadlo a možno nájdu záľubu v práci s bábkami.

Šikovní žiaci sa zúčastňujú recitačných či divadelných súťaží, alebo súťaží tvorivej dramatiky.

Aj žiaci literárno-dramatického odboru majú možnosť prezentovať sa na koncertoch školy, ale asi najviac sa vždy tešia na večery dramatického umenia, ktoré pod názvom „Príbeh a my“ už niekoľko rokov pravidelne pripravujú pre pezinskú verejnosť v Malej sále domu kultúry.

Kritériá na prijatie do literárno-dramatického odboru:

-osobný pohovor s uchádzačom
-základné predpoklady – rytmické, rečové a pohybové
-improvizácia
-prednes poézie alebo prózy

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Informácie pre záujemcov o štúdium v ZUŠ Eugena Suchoňa

Prosíme pozorne prečítať!

 

 

V zmysle § 5 vyhlášky MŠ SR zo 6. augusta 2008 o základnej umeleckej škole č. 324/2008  Z.z.

 

·      Prijímacie talentové skúšky sa konajú pod dohľadom trojčlennej komisie, ktorú tvoria kvalifikovaní pedagógovia školy. Výber žiakov sa koná na základe bodového hodnotenia. Prijatí sú žiaci s najvyšším počtom bodov 30 až 27. Počet prijatých žiakov je okrem toho limitovaný aj kapacitnými a priestorovými možnosťami školy.

 

·      Do Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku môže byť žiak prijatý iba na základe talentových skúšok a môže navštevovať:

  1 krát individuálne vyučovanie v hudobnom odbore 
                                                                      (nástroj alebo spev)              

  1 krát kolektívne vyučovanie v tanečnom, výtvarnom 
                                                       alebo literárno-dramatickom odbore       

Ak by bol žiak súčasne prijatý do dvoch kolektívnych odborov, alebo ak už jeden kolektívny odbor navštevuje, v prihláške do poznámky prosíme uviesť, ktorý odbor uprednostňujete.

 

·      Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na našej web – stránke            www.zuspezinok.eu najneskôr 14. júna 2021.

·      Rozhodnutie o prijatí bude prijatým žiakom/ich zákonným zástupcom zaslané elektronicky.

·      Ak žiak, ktorý bol prijatý do ZUŠ E. Suchoňa, do 7. 9. 2021 nenastúpi na štúdium, bude namiesto neho prijatý ďalší žiak v poradí s najvyšším bodovým hodnotením.

·      Ak žiak zo závažných dôvodov nemôže nastúpiť na štúdium v prvom septembrovom týždni, ale na štúdium chce nastúpiť, informuje o tom riaditeľku školy najneskôr do 7. 9. 2021. mailom alebo telefonicky.

·      Predčasne ukončiť štúdium v ZUŠ je možné len v polroku alebo na konci školského roka na základe písomnej žiadosti riaditeľke školy (s výnimkou zdravotných dôvodov alebo zmeny bydliska).

 

Štúdium v základnej umeleckej škole je zaujímavé, ale zároveň náročné. Vyžaduje si pravidelnú domácu prípravu (v hudobnom odbore) a jeho súčasťou je aj účinkovanie na koncertoch a iných verejných podujatiach školy a mesta, mestských inštitúcií, prípadne na interpretačných súťažiach.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Výšku školného v ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku (príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium) upravuje VZN Mesta Pezinok č.12/2020.

Informácie o školnom nájdete tu