Základná umelecká škola
             Eugena Suchoňa

                 
Vás pozýva na   

      TALENTOVÉ SKÚŠKY

                           13.- 14. máj 2019
                          (pondelok, utorok)

                           od 14:00 do 18:00 
                                             
                    hudobný odbor (HO)
          literárno – dramatický odbor (LDO)
                      výtvarný odbor (VO)
                       tanečný odbor (TO)

Náhradný termín talentových skúšok
je 21. mája v čase od 17:00 do 18:00.

                      


                           
Prihláška-pdf

                             
Informácia pre uchádzačov o štúdium - pdf


Súhlas so zverejnením údajov žiaka
 
 
 
V zmysle § 5 vyhlášky MŠ SR zo 6. augusta 2008 o základnej umeleckej škole č. 324/2008  Z.z.

Prijímacie (talentové) skúšky sa konajú pod dohľadom trojčlennej komisie, ktorú tvoria odborne vzdelaní pedagógovia. Výber žiakov sa koná na základe bodového hodnotenia. Prijatí sú žiaci s najvyšším počtom – 30 až 27 bodov. Počet prijatých žiakov je okrem toho limitovaný aj na základe kapacitných a priestorových možností.  

Vážení rodičia,
Prihlášky na talentové skúšky si môžete stiahnuť z našej webovej stránky a vyplnené doniesť so sebou .
Neposielajte ich elektronicky!
Upozorňujem, že do ZUŠ E.Suchoňa môže byť prijaté dieťa len na základe talentových skúšok, a môže navštevovať 1x kolektívne vyučovanie – VO, TO, LDO,a 1x individuálne vyučovanie – nástroj.

do hudobného odboru:

 prípravná hudobná výchova (od 1. triedy ZŠ);
 hra na klavíri, keyboarde, husliach, violončele, zobcovej flaute,  priečnej flaute, klarinete, saxofóne, cimbale, gitare, basovej  gitare, akordeóne, viole,trúbke, lesnom rohu;  
 hlasová výchova, spev

 (ŠPD/štúdium pre dospelých/,  študenti stredných a vysokých      škôl; dospelí)

Požiadavky na prijímacie skúšky  hudobného odboru :

Deti od 6 rokov
Predpokladom úspešného vykonania prijímacej skúšky je preukázanie sluchovo – intonačných a rytmických schopností.

-vytlieskanie zadaného rytmu
-hudobné cítenie
-podľa klavíra zaspieva (zaintonuje) jednotlivé tóny
-spev pripravenej piesne

Podmienkou štúdia na ZUŠ je zakúpenie hudobného nástroja,
u klaviristov je potrebný akustický klavír. 


 
   
ZUŠ E. Suchoňa, M.R. Štefánika 9, Pezinok
.......................................................................................................
do literárno–dramatického odboru

Požiadavky na prijímacie skúšky  LDO:

-osobný pohovor s dieťaťom
-základné predpoklady – rytmické, rečové a pohybové
-improvizácia
-prednes poézie alebo prózy

Talentové skúšky LDO budú prebiehať formou 15-20 minútových skupinových  aktivít.
Aktivity sa budú začínať v pondelok aj v utorok
v týchto časoch: 14.30, 15.00,15.30,16.30,17.30


     
ZUŠ E. Suchoňa, M. R. Štefánika 9,  Pezinok
........................................................................................................
do tanečného odboru

Požiadavky na prijímacie skúšky  tanečného odboru:

-sústredenosť
-koordinácia pohybu; pohybové dispozície
-hudobné cítenie
-tanečný prejav
-pohybová aj verbálna pamäť

 Fotogaléria


 
 ZUŠ E. Suchoňa, M. R. Štefánika 9,  Pezinok
........................................................................................................
do výtvarného odboru

 

Požiadavky na prijímacie skúšky z výtvarného odboru:

Deti od 6 – 8 rokov:

Na prijímacie skúšky si deti donesú na ukážku svoje domáce práce.

Práca na skúškach (trvá približne jednu hodinu):

Kresba a maľba vodovými farbami

Okruh tém: zvieratká, rastliny, ľudia, rozprávkové postavy

Deti od 9 - 13 rokov:

Na prijímacie skúšky si deti donesú na ukážku svoje domáce práce.

Práca na skúškach (trvá približne jednu hodinu):

Kresba ceruzkou, tušom, vodovými farbami

Okruh tém: kresba podľa modelu (hlava človeka, koňa, jednoduché predmety)

Mládež 14 – 16 rokov

Na prijímacie skúšky si  doneste na ukážku svoje domáce práce.

Práca na skúškach (trvá približne 1,5 hodiny):

Kresba ceruzkou, tušom, vodovými farbami

Okruh tém: kresba podľa modelu (busta, hlava koňa, model, častí tela)


 
ZUŠ E. Suchoňa, M. R. Štefánika 9,  Pezinok
........................................................................................................
Záujemcovia sa zaraďujú na štúdium na základe výsledkov prijímacej skúšky a odporúčania prijímacej komisie, podľa možností a podmienok školy a rozhodnutia riaditeľa školy.
                                Mgr. Zuzana Andelová, DiS.art.
                  riaditeľka ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku


............................................................................................................................
            Hudobný odbor

Po absolvovaní prípravného štúdia si žiaci môžu vybrať zo širokej ponuky hudobných nástrojov. Podľa schopností, predpokladov a odporúčania pedagóga si vyberajú predmety: hra na klavíri, keyboarde, husliach, violončele, gitare, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, akordeóne, viole, trúbke, lesnom rohu, cimbale alebo spev.

Okrem sólovej hry pracujú žiaci v rôznych zoskupeniach v rámci komornej a súborovej hry, v speváckom zbore alebo v komornom speve. Individuálnym štúdiom žiaci získavajú zručnosť na nástroji. Sú vedení k systematickej a vytrvalej práci a k pocitu zodpovednosti. Mimoriadne nadané deti sú zaradené
do formy rozšíreného vyučovania. Usilovní a cieľavedomí
žiaci sa zúčastňujú na súťažiach a prehliadkach, na ktorých sa úspešne umiestňujú na popredných miestach.

Ďalšie možnosti prezentácie žiakov poskytujú rôzne druhy koncertov a podujatí školy – interné, triedne, verejné koncerty, koncerty malých detí, súrodencov, rodinné, výročné a tematické koncerty.

Zaujímavé sú konfrontácie výsledkov na spoločných koncertoch s inými domácimi a zahraničnými školami. Mnohí naši absolventi po skončení štúdia na konzervatóriu a príslušných vysokých školách pôsobia ako profesionálni umelci alebo pedagógovia hudby. Pedagógovia hudobného odboru spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti v hudobnom odbore.