venuj 2% z dane
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Vážení rodičia a priatelia Základnej umeleckej školy
Eugena Suchoňa v Pezinku!


Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu podporu darovaním 2 %
z Vašich daní za rok 2020.Získané finančné prostriedky použijeme na

- potreby vyučovania, reprezentácie, nástrojového a technického vybavenia školy
- podporu prezentácie študijných výsledkov žiakov ZUŠ
- pomoc škole pri organizovaní mimovyučovacích činností spojených so vzdelávaním,
  prezentáciou a propagáciou žiakov.


Pomôžte žiakom ZUŠ Eugena Suchoňa v ich štúdiu a danú sumu
prosíme poukážte na naše

„Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole
 Eugena Suchoňa v Pezinku.“

Sídlo združenia: ZUŠ E. Suchoňa, M.R. Štefánika 9, 90201 Pezinok
IČO: 42259207
Č. účtu: SK 76 0200 000 000 3085569258

Tlačivo typu Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane s vyplnenými údajmi
o prijímateľovi nájdete na stránke www.zuspezinok.sk
Stačí vyplniť údaje o daňovníkovi a odovzdať ho spolu s Potvrdením o zaplatení dane do konca apríla 2021 daňovému úradu v mieste bydliska.

Ďakujeme!!!

Tlačivo nájdete tu       


—> Späť

—> O nás

—> Školné

—> Kontakt

—> Rada školy

—> Fotogaléria

—> Pedagógovia

—> Kontakty pedagógov

—> Občianske združenie