Zahájenie školského roka
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Začiatok školského roka v ZUŠ Eugena Suchoňa v PezinkuVážení rodičia, milí žiaci!

Zahájenie školského roka v našej Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa sa bude konať 2. 9. v čase od 9:00 do 12:00.

V čase od 10:00 do 12:00 sa všetci novoprijatí žiaci hudobného odboru zaregistrujú podľa menného zoznamu u pani učiteľky Wittlingerovej v učebni hudobnej náuky – č. dverí 22. Tu si žiaci, resp. ich zákonní zástupcovia prevezmú od riaditeľky školy aj rozhodnutia o prijatí. Následne sa zaregistrujú aj u svojho učiteľa hlavného predmetu. 

Riadne vyučovanie v ZUŠ vrátane hudobnej náuky sa začne 7. 9. 2020 vo všetkých odboroch.

  

V tanečnom odbore budú až do 18. 9. prebiehať kľudové tvorivé aktivity v tanečnej sále alebo cvičenie v exteriéri (podľa počasia).

  

Odporúčané časy registrácie novoprijatých žiakov v učebni hudobnej náuky č. 22 podľa menného zoznamu pani uč. WittlingerovejPHV A – 6 roční – o 10:00

PHV B – 7 roční – o 10:20

1. ročník E – 8-9 roční – o 10:40

1. ročník F – 10 roční – o 11:00

1. ročník D – 11 roční a staršíZadelenie skupín - prípravný roč., 1.roč. starší
pedagóg Ľ. Wittlingerová - kliknite tu


Prezenčná forma vyučovania bude prebiehať za dodržania všetkých preventívnych hygienických opatrení odporúčaných ÚVZ SR:

- Škola zabezpečí dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy, vstupný zdravotný filter žiakov a monitoring zdravotného stavu zamestnancov. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID 19) žiaka nepreberie!!!

- V spoločných priestoroch školy (na chodbách a WC) sa žiaci aj sprevádzajúce osoby pohybujú v rúškach. V triede počas vyučovacieho procesu použije rúško žiak druhého stupňa, ak to charakter jeho hudobného nástroja dovolí. V opačnom prípade žiak nemusí mať rúško.

- Osoby sprevádzajúce žiakov obmedzia celkový čas zdržiavania sa vo vonkajších a vnútorných priestoroch školy na minimum.

- Škola zabezpečí časté vetranie priestorov, dezinfekciu dotykových plôch a umývanie podláh navlhko s prímesou dezinfekcie.

Pri prvom nástupe do školy sa každý žiak preukáže vyplneným a zákonným zástupcom podpísaným „Vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“ a „Dotazníkom a vyhlásením rodiča na začiatku roka“. Tlačivá sú k dispozícii na našej webovej stránke.

Žiakom ZUŠ Eugena Suchoňa, ktorí boli žiakmi školy už v minulom školskom roku, odporúčame urobiť zahájenie školského roka (registráciu u pedagóga HN a pedagóga hlavného predmetu náhradnou formou (mailom, telefonicky), aby sme predišli veľkému kumulovaniu počtu osôb v priestoroch školy.

!!! Rodič/Zákonný zástupca bezodkladne informuje zodpovedného pedagóga a riaditeľa školy o podozrení alebo potvrdenom výskyte COVID19 alebo o nariadenej karanténe u žiaka alebo v rodine, kde žiak žije. Za týchto podmienok sa žiak nemôže zúčastňovať prezenčnej formy vyučovania.

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť, tešíme sa na naše spoločné stretnutia !!!

V Pezinku, 29. 8. 2020 Mgr. Zuzana Andelová, DiS. art., riaditeľka ZUŠ Pezinok
     
—> Späť

—> Podklady k platbe

—> Rozvrhy hodín

—> O nás


—> Kontakt

—> Informácie

—> 2% z dane

—> Fotogaléria

—> Pedagógovia

—> Naše úspechy

—> Napísali o nás

—> Kontakty pedagógov

—> Osobnosť E. Suchoňa

Pezinok


Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku